Polityka prywatności

RODO

I. Polityka prywatności serwisu treg.pl
1. Informacje ogólne:
Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez TREG Łukasz Pawluczuk i dotyczy zasad przetwarzania
danych osobowych zebranych od gości Serwisu za pośrednictwem strony: https://www.treg.pl.
2. Dokument Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016,
str. 1) (dalej RODO). Jak również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach
firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
3. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych od gości serwisu jest TREG Łukasz Pawluczuk z siedzibą w Bielsku
Podlaskim (17-100) przy ul. 30 Lipca 2, NIP 5432009588, REGON 200140166, kontakt: sklep@treg.pl, telefon:
50 353 80 38.
II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy
1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody
właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w
zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres
niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.
2. W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem https://www.treg.pl są gromadzone w sposób
dobrowolny następujące dane osobowe użytkowników Serwisu: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres,
miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania oraz ew. dołączone załączniki. Dane zebrane z
wykorzystaniem formularza kontaktowego gromadzone są w celu: wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i
prośby, opracowania przesłanych wniosków i uwag, zarządzania i realizacji zobowiązań wynikających z umów, które
wiążą Administratora danych z gościem Serwisu, przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi
użytkownikowi strony produktami i usługami. Gość Serwisu może również dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie
podanych danych tj. adresu e-mail, w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora danych osobowych.
III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu
1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji
gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do
przekazania ich uprawnionym podmiotom.
2. Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie
plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze
podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
IV. Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych
Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest
uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której
dane dotyczą.
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
6. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z
takim marketingiem bezpośrednim.
7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres sklep@treg.pl:
a) Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez
formularz kontaktowy, lub który został podany w treści zgody wyrażonej w trakcie wizyty w salonie.
b) Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez
Administratora danych, listu poleconego zawierającego takie żądanie.
8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na
temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą
żądanie.
9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
V. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje
informacji na temat wieku klientów.
2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich,
ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich
opiekunach prawnych.
VI. Zabezpieczenia
1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod
kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również
stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO
jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się
obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z
dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych,
podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa
kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator
Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych
(protokół SSL).
d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się
wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.
VII. Mechanizm cookies. Odnośniki do innych stron
1. Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze
gościa, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są
między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest
ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
VIII. Cookies
1. Strona korzysta z plików cookies “sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz
stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki
internetowej.
3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.
IX. Zmiana polityki prywatności
1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu,
jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i
poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub
właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz
dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
X. Kontakt
1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek
praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się o kontakt pod adresem: sklep@treg.pl.